Ubezpieczenia firmy

Ubezpieczenia firmy

Category : Ubezpieczenia

Zarządzasz małą lub dużą firmą? Prowadzisz działalność gospodarczą? Niezależnie od tego, czy to jest przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe czy usługowe – oprócz wysiłków prowadzących do rozwoju Twojej firmy – powinieneś zapewnić jej ochronę, ponieważ nie jesteś w stanie przewidzieć nieoczekiwanych zdarzeń losowych.

Konstrukcja ubezpieczeń firmy podobna jest do ubezpieczenia domu, tylko trochę bardziej rozbudowana.

Na początku potrzebne jest określenie jaką działalność ubezpieczamy – inne jest ryzyko wystąpienia szkód dla stacji benzynowej, inne dla producenta samochodów, inne dla firmy budowlanej, a jeszcze inne dla biura księgowego.

Jak w każdym ubezpieczeniu, odpowiadamy sobie na pytania: Co, od czego i na jakie sumy ubezpieczamy?

Co dokładnie chcemy ubezpieczyć? Polisy dzielą nasz majątek na elementy składowe – zwykle na: nieruchomości (budynki i lokale), majątek ruchomy (maszyny, urządzenia, wyposażenie), urządzenia elektroniczne, środki obrotowe, wartości pieniężne, nakłady inwestycyjne, mienie pracowników.

Od jakich zdarzeń, chcemy ubezpieczyć swój majątek?

W pierwszym rzędzie od zdarzeń losowych – trzeba sprawdzić jakie zdarzenia są zawarte w proponowanym zakresie – pożar, zalanie, dym i sadza, wybuch, grad, huragan, uderzenie pioruna, przepięcia, upadek drzew i masztów, uderzenie pojazdu czy statku powietrznego i inne. Osobnym zagrożeniem jest kradzież z włamaniem. Czy może potrzebujemy ubezpieczyć się od rabunku czy kradzieży zwykłej? Wszystkie powyższe przyczyny szkód nazywamy tzw. ryzykami nazwanymi, tj. ochrona świadczona jest dokładnie od tego, co jest wyszczególnione i od niczego więcej. Innym rodzajem ubezpieczenia majątku są ubezpieczenia od tzw. wszystkich ryzyk. Oznacza to, że ochrona obejmuje każde zdarzenie, oprócz tych, które są wymienione w wyłączeniach. Zwykle w takim systemie ubezpieczana jest elektronika, gdzie dla przykładu: polisa pokryje koszty naprawy lub zakupu nowego laptopa po upadku na podłogę, czy zalaniu klawiatury kawą.

Na jakie sumy ubezpieczymy majątek, jakiego odszkodowania oczekujemy?

Czy odszkodowanie z polisy pozwoli na całkowitą odbudowę majątku firmy, gdyby doszło do zupełnego jego zniszczenia (np. w pożarze)? Jaka jest wartość majątku? Ile kosztowałoby powtórny zakup takich samych narzędzi? Ile trzeba mieć środków, aby jeszcze raz kupić maszyny? Odpowiedzi na te pytania pozwolą nam na wyznaczenie właściwych sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników mienia. Należy mieć świadomość różnicy pomiędzy wartością księgową majątku (za ile kupiliśmy kiedyś?) a odtworzeniową (za ile kupimy teraz?).

Przyjrzyjmy się pozostałym elementom składowym naszego ubezpieczenia.

Wandalizm – umyślne uszkodzenie mienia, również podczas usiłowania kradzieży.

Oszklenia – uszkodzenie lub zbicie szyb, części szklanych, witryn, a także reklam, kasetonów itp.

Ubezpieczenie środków w transporcie – ubezpieczenie majątku od zniszczenia lub utraty w środkach transportu. Takie zabezpieczenie potrzebne jest wówczas, kiedy przewozimy nasz majątek, np. towar od dostawców lub do odbiorców.

Assistance – różnego rodzaju pomoc w nagłych przypadkach – pomoc specjalisty, pomoc medyczna, lokal zastępczy, pokrycie kosztów stałych działalności lub zwiększonych kosztów po wystąpieniu zdarzenia losowego.

Wyłączenia w ubezpieczeniu. Bezwzględnie należy sprawdzić w ogólnych warunkach, w jakich sytuacjach nasza polisa nie będzie chronić naszej firmy.

Zabezpieczenia. Fakt posiadania ochrony ubezpieczeniowej nie zwalnia od troski o własne mienie. Sami powinniśmy dbać o dobre zabezpieczenia przeciwpożarowe i antywłamaniowe firmy. Każda własność powinna być utrzymana w dobrym stanie technicznym. Nie warto zaniedbywać okresowych konserwacji oraz przeglądów, na przykład: instalacji kominowej, gazowej, elektrycznej, wodnej czy alarmowej.

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Kosztów Leczenia.

To ubezpieczenie dedykowane jest pracownikom i właścicielom przedsiębiorstwa a chroni od skutków nieszczęśliwych wypadków. Zakresy są bardzo różne – od wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci, poprzez odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu, czy poważne zachorowania, świadczenia za pobyt w szpitalu, do ochrony rodziny ubezpieczonego.

Odpowiedzialność cywilna.

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z odpowiedzialnością. Przedsiębiorcy odpowiadają za wyrządzone szkody na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że jedynym obowiązkiem poszkodowanego jest wykazanie, jakiej szkody doznał. Nie musi udowadniać winy sprawcy. To po stronie przedsiębiorcy leży obowiązek wykazania, że zaszły przesłanki zwalniające go z odpowiedzialności za szkodę.

Szkody związane z prowadzeniem działalności. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę związaną z ruchem przedsiębiorstwa. Od odpowiedzialności może się uwolnić jedynie w przypadku, gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. W tej kategorii mieszczą się m.in. odpowiedzialność za wprowadzony produkt do obrotu czy szkody w środowisku naturalnym związane z działalnością przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność związana z posiadaniem nieruchomości. Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest posiadacz budowli.

Odpowiedzialność za pracowników. Na przedsiębiorcy spoczywa też odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby przez niego zatrudniane, bez względu na formę umowy wiążącą strony.

Odpowiedzialność wobec pracowników. W przypadku sporów sądy stają po stronie pracowników i orzekają wysokie odszkodowania, głównie wskazując na naruszenie przez przedsiębiorcę przepisów BHP. Efekt jest taki, że musi on pokrywać wszelkie koszty związane ze szkodą, które nie zostały zrekompensowane z publicznego systemu świadczeń zdrowotnych czy rentowych.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pokrywają zwykle szkody w mieniu i na osobie, a bardzo rzadko czyste straty finansowe.

Szkoda w mieniu – straty powstałe wskutek uszkodzenia rzeczy poszkodowanego.

Szkoda na osobie – straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanego.

Czysta strata finansowa – określony w pieniądzu uszczerbek majątkowy poniesiony przez osobę poszkodowaną, który nie wynika ze szkody w mieniu lub szkody na osobie. Dla przykładu: doradca podatkowy źle doradzi, poszkodowany poniesie szkodę w postaci czystej straty finansowej – nie ma straty w mieniu i na osobie.

W odpowiedzialności cywilnej wyróżniamy źródła odpowiedzialności: odpowiedzialność deliktową – za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, oraz odpowiedzialność kontraktową – z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, najczęściej umowy.

Innym rodzajem ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej są ubezpieczenia zawodowe, związane z osoba fizyczną wykonującą określony zawód, np. lekarz, architekt, rzeczoznawca.

Podsumowując – jeśli wystąpiła szkoda wynikająca z odpowiedzialności cywilnej i jeśli tę konkretną odpowiedzialność przedsiębiorca ubezpieczył, to towarzystwo albo wypłaca odszkodowanie jeśli jest odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkodę, albo bierze udział w obronie przedsiębiorcy przed nieuzasadnionymi roszczeniami poszkodowanego.

Oczywiście możemy nie ubezpieczyć się i szkody pokryć z własnych środków.

Jednakże sugeruję, aby każdy przedsiębiorca posiadał tę ochronę, ponieważ wysokość szkody – w odróżnieniu od szkody majątkowej – jest nieokreślona, nie przewidywalna i może być bardzo wysoka.

Ubezpieczenia pojazdów

Firma mała czy duża, zwykle do działalności użytkuje pojazdy. Ubezpieczenia komunikacyjne zostały opisane w innym miejscu, natomiast warto zauważyć, że w przypadku większej ilości pojazdów, możemy stworzyć tzw. flotę pojazdów. W zależności od towarzystwa flotę może stanowić minimum 5 czy 20 pojazdów.

Ubezpieczenie floty oferowane jest na znacznie korzystniejszych warunkach niż pojedyncze pojazdy. Taka umowa ramowa obowiązuje przez cały rok, a stawki na konkretne rodzaje pojazdów są z góry ustalone i niezmienne.

Ubezpieczenia specjalistyczne.

Do tej kategorii zaliczamy ubezpieczenia dedykowane konkretnym branżom. Przykładem są ubezpieczenia inżynierskie, gdzie ubezpieczamy ryzyka budowlano-montażowe, sprzęt i maszyny budowlane czy maszyny i urządzenia od uszkodzeń. Innym rodzajem – ubezpieczenia transportowe – czyli odpowiedzialność cywilna przewoźnika czy spedytora oraz transport lądowy, morski, czy lotniczy. Kolejne – to ubezpieczenia finansowe, a więc gwarancje ubezpieczeniowe, kredyt kupiecki.

Ubezpieczenie firmy nie zagwarantuje nam, że szkoda nigdy nam się nie przydarzy. Natomiast złagodzi skutki takich zdarzeń, jeśli wystąpią i pozwoli na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.


Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
« Sty    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930